OGŁOSZENIA

1. Zapytanie ofertowe dotyczące wstawienia okien dymowych, obudowy głównej klatki schodowej i zamknięcia jej drzwiami zgodnie z projektem (pobierz plik) 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz plik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka ul. Warszawska 2, 17-200 Hajnówka.
 
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka z siedzibą w Hajnówce (17-200) przy ul. Warszawskiej 2, zwana dalej „Przedszkole nr 2.” lub „Administratorem”.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod.przedszkol2.hajnowka@bsk.info.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w PGZ S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w Przedszkolu nr 2 zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
7. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:
I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
III. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;
b) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
I. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
II. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
12. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Inspektor Ochrony Danych  e-mail: iod.przedszkole2.hajnowka@bsk.info.pl.